عضویت سامانه دولت

Setadiran-2

شرکت مهتاب بافت حریر از سال 1395 عضو رسمی سامانه و فعال تدارکات دولت است، و شرکت مفتخر است که تا کنون بیش از 50 عدد از مناقصه های این سامانه را برنده شده و به اجرا رسانده است. و با رصد روزانه سامانه در مناقصه های فراوانی شرکت میکند.

این شرکت بدین وسیله از دولت محترم به جهت راه اندازی سامانه تدارکات دولت تشکر به عمل می آوری