دریافت لوح تقدیر نیکوکاری از دست آقای هاشمی رفسنجانی

با توجه به کمک های بدون چشم داشت هر ساله خانم آذر سعید مدیر عامل شرکت به بیمارستان های خیره از دست آقای هاشمی رفسنجانی لوح تقدیر نیکوکاری دریافت نموده است.